Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych 2019

Wersja do wydruku

Wójt Gminy Brąszewice
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Rodzaj zadania.
Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brąszewice z elementami profilaktyki uzależnień, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
W roku 2019 na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 10.000 zł .

3. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie oferty organizacji pozarządowej (podmiotu) w terminie wraz z wymaganymi załącznikami oraz pozytywna ocena oferty wraz z propozycją dotacji przedstawioną Wójtowi Gminy Brąszewice przez Komisję Konkursową.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Brąszewice.
5. Od oceny Komisji i decyzji Wójta Gminy Brąszewice nie przewiduje się możliwości odwołania.
6. Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Brąszewice, a organizacją (podmiotem), której oferta została wybrana w drodze konkursu przez Komisję Konkursową i uzyskała akceptację Wójta Gminy Brąszewice.
7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

4. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania : wakacje letnie od dnia 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.
2. Zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3. Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.

5. Termin i warunki składania ofert.
1) Oferty należy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 16.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
2) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brąszewice, ul. Starowiejska 1, w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
3) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2018r., poz. 2057).
4) Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) kopie statutu organizacji,
b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń (wyciąg musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).
c) podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

6. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
    a) Możliwość realizacji zadania przez organizację; 
    b) Jakość przygotowanego projektu i kwalifikacje osób realizujących działania;
    c) Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    d) Planowany udział środków finansowych własnych;
    e) Zaangażowanie wkładu rzeczowego, osobowego w tym wolontariuszy i pracy społecznej członków;
    f) Atrakcyjność miejsca pobytu uczestników; 
    g) Przewidywana liczba uczestników oraz liczba dni wypoczynku.
3. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się do dnia 07.06.2019 r.

7. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:
Wójt Gminy Brąszewice w 2019 roku nie udzielał jeszcze dotacji na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W roku 2018 udzielona dotacja wyniosła 10.000 złotych.