PROW: Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Brąszewice

Wersja do wydruku
Logo - Flaga UE i PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn.:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Brąszewice”

mająca na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Brąszewice, podniesienie jakości wody pitnej poprzez rozbudowę
i przebudowę istniejącej Stacji Uzdatniania Wody. Zapewnienie ciągłości odbioru ścieków od mieszkańców Gminy Brąszewice poprzez zakup urządzeń kanalizacyjnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.