Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Wersja do wydruku
pieniądze


Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.

Lista podmiotów wrażliwych:
• podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
• noclegownie albo ogrzewalnie,
• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
• podmioty systemu oświaty,
• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
• podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
• kościoły lub inne związki wyznaniowe,
• podmioty prowadzące działalność kulturalną,
• podmioty prowadzące działalność archiwalną,
• ochotnicze straże pożarne,
• placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku,
• rodzinne domy pomocy,
• centra integracji społecznej,
• kluby integracji społecznej,
• warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
• organizacje pozarządowe,
• spółdzielnie socjalne.

Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich 2 lat.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brąszewicach,
• pocztą przesyłając wniosek na adres: Urząd Gminy w Brąszewicach, ul.
Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice,
• za pomocą Platformy ePUAP.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest w udostępnionych materiałach poniżej oraz w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu.