Kurenda dot. ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wersja do wydruku
beczkowóz

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) na wszystkie gminy w Polsce został nałożony obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się do Mieszkańców Gminy Brąszewice, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszenia, z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku w terminie do dnia 26.05.2023 r.

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy w Brąszewicach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzędu: ug_braszewice@wp.pl.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Brąszewicach oraz na stronie internetowej: www.braszewice.pl

Przypominamy, że usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Brąszewice są to:

1. Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice
2. „Walczak – Trans” Justyna Walczak, Ostrów 16a, 98-275 Brzeźnio
3. „mToilet” Sp z o. o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
4. F.H.U. „Janex” Jan Dybka, Barczew 41, 98-275 Brzeźnio

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

WÓJT GMINY
Karol Misiak