Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Wersja do wydruku
pieniądze

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od stycznia 2022 roku można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ile wynosi dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z 21 listopada 2008r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 1062,50 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to , że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?
• dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku,
• dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną już rozpatrzone.

Terminy wypłat
Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022 r. jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata świadczenia następuje w dwóch ratach. Złożenie wniosku po 31 stycznia skutkuje jednorazową wypłatą świadczenia.


Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie podany adres poczty elektronicznej informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przyznana na ten adres.
Jeżeli nie zostanie podany adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brąszewicach ul. Sieradzka 98.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego ?
Wniosek można złożyć:
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brąszewicach ul. Sieradzka 98 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
• drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz.U. z 2022 r.,poz. 1 )
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego ( Dz. U. z 2022r., poz. 2 )

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:
43/8211370