Dofinansownie OZE - weryfikacja techniczna obiektów

Wersja do wydruku
fotowoltaika-pixabay.com

Na podstawie Umowy 13/2021 zawartej w dniu 25.03.2021 r., której przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii dla projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brąszewice” oraz następnie na potrzeby realizacji projektu objętego wnioskiem pracownicy spółki Semper Power Sp. z o.o. będą przeprowadzać weryfikacje techniczne obiektów, w związku z czym prosi się mieszkańców Gminy Brąszewice, do których zwróci się pracownik spółki Semper Power Sp. z o.o. o pomoc w uzyskaniu informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.