Droga w Bukowcu etap I

Wersja do wydruku

 Droga Bukowiec

Ze względu na zły stan drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, Gmina Brąszewice przyjęła do realizacji w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 114128E w miejscowości Bukowiec na odcinku od km 0+000 do km 0+990 gmina Brąszewice”. Odcinek tej drogi przebiega przez tereny rolnicze z rzadką zabudową i posiadł na całej długości przekrój szlakowy, bez rowów przydrożnych. Pas drogowy był zróżnicowany i wynosił od 6,00 m do 7,00 m. Nawierzchnia o szerokości od 4,00 m do 4,20 m wykonana była z mieszaniny pospółki żwirowej i żużla wielkopiecowego o grubości od 10cm do 15cm. Stan jezdni i poboczy ziemnych był w bardzo złym stanie. Liczne ubytki w jezdni powodowały zastoiska wody, co było przyczyną dewastacji nawierzchni jak również stwarzało to możliwość do uszkodzeń pojazdów mechanicznych. Pobocza ziemne były częściowo zawyżone i zaniżone, które nie spełniały swojej roli.

W dniu 21.02.2011 roku przesłany został wniosek do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bukowiec gm. Brąszewice. W maju 2011 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie dotację w wysokości 68 000 złotych na realizację w.w. zadania drogowego. Podpisanie umowy dotacji z Województwem Łódzkim nastąpiło w dniu 16 czerwca 2011 roku i niezwłocznie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego.

Przebudowa ta polegała na odtworzeniu osi drogi w terenie, wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni wraz z jej zagęszczeniem walcem, co spowodowało likwidację lokalnych ubytków i poprawiło równość podłużną drogi. Wykonana została warstwa wyrównawczo – wzmacniająca o grubości 6 cm z mieszanki klińca kamiennego o frakcji 0÷32 mm a krawędzie jezdni zostały skropione na szerokości 0,75 mm, emulsją asfaltową k≥65 w ilości 0,7kg/m2. Na tak przygotowanej podbudowie wykonana została warstwa ścieralna o grubości 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0÷11mm KR-1AC11S. Pobocza ziemne zostały uzupełnione, zagęszczone i wyprofilowane do założonych spadków 4%.Włączenie do drogi gminnej nr 114126E zrealizowano poprzez wykonanie łuków poziomych o wartości wewnętrznej R=6,00m. Dla bezpieczeństwa ruchu zostało ustawione oznakowanie pionowe. Zakończenie prac drogowych zostało zakończone w lipcu 2011 roku.