Gospodarka odpadami

Wersja do wydruku


PunktZmiany w gospodarce odpadami od 01 lipca 2013 r.
PunktDeklaracja do pobrania
PunktUlotka informacyjna
dotZasady segregacji odpadów
PunktRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Brąszewice
punktHarmonogram odbioru odpadów na 2019 rok
punktHarmonogram odbioru odapdów na 2020 rok
punktUchwała nr VI/35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
punktUchwała nr VII/41/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
punktUchwała nr VIII/47/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
punktUchwała nr VIII/48/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku