Moje Boisko - Orlik 2012

Wersja do wydruku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GODYNICE GM. BRĄSZEWICE

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
§ 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Dyrektor Szkoły Podstawowowej w Godynicach. 
§ 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, oraz zaplecze sanitarno – szatniowe. 
§ 4. Korzystający z obiektu – kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu. 
§ 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne i ogólnodostępne. 
§ 6. Osoby korzystające z Orlika zobowiązane są do wpisywania się w księdze użytkowników, prowadzonej przez animatora. 
§ 7. Kompleks sportowy czynny jest w następujących godzinach: 
1) w dniach od poniedziałku do piątku w okresie, w którym prowadzone są zajęcia szkolne: 
a) od godz. 8:00 - 15:00 pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkół z terenu Gminy Brąszewice; 
b) od godz. 15:00 - 20
:00 w okresie zimowym; 
c) od godz. 15
:00 - 22:00 w okresie letnim. 
2) w sobotę i niedzielę oraz w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne: 
a) od godz. 1000 - 1900 w okresie zimowym; 
b) od godz. 800 - 2200 w okresie letnim. 
§ 8. Dni, w których kompleks boisk będzie nieczynny zostaną podane oddzielną informacją. 
§ 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u animatora spotu, który ustali harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu sportowego. 
§ 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
§ 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się: 
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.; 
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 
5) żucia gumy, palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 
6) przebywania i korzystania z kompleksu boisk sportowych w stanie nietrzeźwym; 
7) zaśmiecania; 
8) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 
9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów; 
10) wprowadzania zwierząt; 
11) korzystania z boisk bez zgody animatora, nauczyciela; 
12) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 
§ 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialna ponoszą osoby korzystające i opiekunowie grup zorganizowanych. 
§ 13. W porze wieczornej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia: 
a) boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi co najmniej 10 osób; 
b) boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających wynosi minimum 8 osób. 
§ 14. Za stan techniczny wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie kompleksu sportowego odpowiada administrator obiektu. 
§ 15. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 
§ 16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu. 
§ 17. Administrator ani animator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu wobec korzystających z obiektu jak również za rzeczy materialne pozostawione na obiekcie sportowym. 
§ 18. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi odpowiedzialności. 
§ 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych należy zgłaszać Administratorowi obiektu. 
§ 20. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem powyższego regulaminu oraz przepisów P-POŻ i BHP.

 Galeria zdjęć bioska Orlik 2012.

Rezerwacje boiska.