Obwieszczenie dot. decyzji - Budowa sieci gazowej w m. Brąszewice

Wersja do wydruku

Brąszewice, dnia 09.03.2021 r.

IT.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że została wydana decyzja nr 1/2021 z dnia 09.03.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Brąszewice, gm. Brąszewice, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 898, 909, 972, 973, 974, 982, 1205, 1320, 1330 i 1338 (obręb geodezyjny Brąszewice) w miejscowości Brąszewice, przy ulicach Księdza Nierychlewskiego, Kościelnej, Sieradzkiej, Starowiejskiej, Górnej i Parkowej, gmina Brąszewice,

Osoby zainteresowane przedmiotową inwestycją mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Brąszewicach, 98-277 Brąszewice, ul. Sieradzka 98, pokój 12, w godzinach pracy urzędu.
Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i pracowników urzędu, zapoznanie się z aktami sprawy, jest możliwe również za pośrednictwem:
- telefonicznie, tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73
- drogą elektroniczną (mail), ug_braszewice@wp.pl
- operatora pocztowego, Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice
- za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Drzazga

Dzień publicznego obwieszczenia: 10.03.2021r.