Obwieszczenie dot. postępowania - Budowa sieci gazowej w m. Brąszewice

Wersja do wydruku

Brąszewice, dnia 11.01.2021 r.

Znak: IT.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2020.293 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U.2020.256 z późn.zm.) zawiadamia się, że na wniosek spółki GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o., 09-142 Załuski, Załuski 62A, działającej w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 23.12.2020r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Brąszewice, gm. Brąszewice, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 898, 909, 972, 973, 974, 982, 1205, 1320, 1330 i 1338 (obręb geodezyjny Brąszewice) w miejscowości Brąszewice, przy ulicach Księdza Nierychlewskiego, Kościelnej, Sieradzkiej, Starowiejskiej, Górnej i Parkowej, gmina Brąszewice.

Osoby zainteresowane przedmiotową inwestycją mogą zapoznać się z dokumentacją i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, pokój nr 12  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Ilona Jakubczak.

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i pracowników urzędu, zapoznanie się z aktami sprawy, będzie możliwe również za pośrednictwem:
- telefonicznie, tel. 43 821 17 78, fax. 43 821 18 73,
- drogą elektroniczną (mail), ug_braszewice@wp.pl
- operatora pocztowego, Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice
- za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Drzazga