Odwołany nabór wniosków o dofinansowanie OZE na rok 2020

Wersja do wydruku
fotowoltaika-pixabay.com

Gmina Brąszewice informuje, iż nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii na rok 2020 został odwołany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

W związku z powyższym w sytuacji wznowienia naborów wniosków na ww. zadanie Gmina Brąszewice będzie czyniła starania w celu przystąpienia do projektu.