Opieka zdrowotna

Wersja do wydruku


LEKARZ RODZINNY – Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W Brąszewicach funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. Beata Majdańska – Siwecka  Mirosław Siwecki.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 800 do 1800.

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.
Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

  • badania i porady lekarskie
  • bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.
  • obowiązkowe szczepienia ochronne
  • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
  • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
  • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ
  • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • skierowania do opieki długoterminowej
  • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ)
  • recepty na leki
  • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.


OPIEKA NOCNA, W DNI WOLNE I ŚWIĘTECZNE

Od 1 lipca 2013 r. opiekę nocną (od godziny 1800 do 800, w dni wolne i w święta dla mieszkańców z terenu Gminy Brąszewice świadczy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Kard. St. Wyszyńskiego, Sieradz ul. Armii Krajowej 7. Telefon: (43) 827 82 51.

Z opieki tej można skorzystać w razie:

    •  zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
    •  infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, 
    • bólów brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
      bólów głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
    • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
    • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
    • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp,
    • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

 

SYTUACJE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA


W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Z terenu Gminy Brąszewice najbliższy SOR mieści się w Szpitalu SPZOZ im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu – ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz (wjazd od strony ulicy 3 Maja).

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

  • z telefonu stacjonarnego na numer 999;
  • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
  • powód wezwania,
  • kto potrzebuje pomocy,
  • kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu:

  • utrata przytomności,
  • zaburzenia świadomości,
  • drgawki,
  • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • nasilona duszność,
  • nagły ostry ból brzucha,
  • uporczywe wymioty,
  • gwałtownie postępujący poród,
  • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
  • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
  • rozległe oparzenia,
  • udar cieplny,
  • wyziębienie organizmu,
  • porażenie prądem,
  • podtopienie lub utonięcie,
  • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
  • dokonana próba samobójcza,
  • upadek z dużej wysokości,
  • rozległa rana będąca efektem urazu,
  • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.