Zasady bioasekuracji - ptasia grypa

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIERADZU
z 9 października 2023 r.
DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA ZASAD BIOASEKURACJI
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW

Mieszkańcom, którzy utrzymują drób w swoich gospodarstwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zgodnie z którym.

Zakazuje się:
• pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
• wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

Nakazuje się:
• Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
• Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
• Utrzymywanie drobiu w izolacji od dzikich ptaków – w ogrodzonych, zabezpieczonych przez dzikimi zwierzętami wybiegach,
• Przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
• Karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
• Lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
• Powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu, 
• Dokonywanie codziennego przeglądu drobiu oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu o wystąpieniu objawów klinicznych, takich jak: 
- zwiększona śmiertelność;
- spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
- duszność;
- sinica i wybroczyny;
- biegunka;
- nagły spadek nieśności.