Wnioski o usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2024 | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Wnioski o usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 2024

azbest na dachu
23.01.2024

W związku z trwającym naborem dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Urząd Gminy w Brąszewicach zaprasza do składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, należy składać w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, w pokoju nr 16 w terminie:
OD 5 LUTEGO 2024 R. DO 20 LUTEGO 2024 R.
Tylko kompletne wnioski będą podlegały weryfikacji.

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać osobiście w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 16 bądź ze strony internetowej www.braszewice.pl.

W pełnej wysokości będą finansowane koszty obejmujące:
• przygotowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do transportu,
• unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest,
• transport azbestu i wyrobów zawierających azbest.

UWAGA: Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z demontażem starego pokrycia dachowego oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

O sfinansowanie ww. zadań mogą ubiegać się osoby fizyczne, które dysponują prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się azbest i wyroby zawierające azbest. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej.
Szczegółowe warunki i zasady finansowania zadań określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/171/2021 Rady Gminy Brąszewice z dnia 13 października
2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brąszewice.

Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Brąszewice dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych na sfinansowanie wszystkich wniosków o realizacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.
 

Do pobrania
regulamin.pdf [PDF | 261.3 KB] Pobierz
zal._nr_1_wniosek.pdf [_NR_1_WNIOSEK | 160.66 KB] Pobierz
zal._nr_2_zgoda.pdf [_NR_2_ZGODA | 92.08 KB] Pobierz
zal._nr_3_oswiadczenie.pdf [_NR_3_OSWIADCZENIE | 120.52 KB] Pobierz