Dofinansowania - Unia Europejska | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dofinansowania - Unia Europejska

Logotypy Cyfrowa Gmina
CYFROWA GMINA

Gmina Brąszewice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina”

Celem projektu jest Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie  cyberbezpieczeństwa.

W ramach realizacji projektu zakupiono usługę wykonania nowej, dostosowanej do wymogów WCAG 2.1 strony internetowej Gminy Brąszewice pod adresem: braszewice.pl oraz jej hosting i zapewnienie odporności na cyberzagrożenia.

Ponadto zakupiony został sprzęt, oprogramowanie i usługi pozwalające na poprawę cyberbezpieczeństwa systemów używanych podczas realizacji usług publicznych oraz pracy zdalnej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupiono usługę szkoleniową związaną z cyberbezpieczeństwem, a także dotyczącą przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa JST. 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość projektu: 133 980,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 133 980,00 zł

Informacje o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

 

 


 

logotypy
Cel projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brąszewice

Beneficjent: Gmina Brąszewice

Opis projektu: Projekt przewiduje zaprojektowanie i montaż 120 instalacji fotowoltaicznych, 22 pomp ciepła c.w.u., 18 pomp ciepła c.o.+c.w.u. oraz 17 sztuk kotłów na biomasę na terenie prywatnych posesji w Gminie Brąszewice. Wpłynie to korzystnie na częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych budynkach, a także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego.

Wartość projektu: 4 087 326,49 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 728 970,00 PLN