Dofinansowania - Polski Ład | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dofinansowania - Polski Ład

Dofinansowano z Programu Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brąszewice

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brąszewice polegać będzie m.in.: na zagęszczaniu podłoża, ułożeniu kruszywa łamanego, skropieniu emulsją asfaltową czy wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. Dodatkowo na wybranych drogach będą wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego lub ziemnego.
Zadanie będzie obejmować drogi gminne, w całości przebiegające przez obszar Gminy Brąszewice w sąsiedztwie terenów o zabudowie typu wiejskiego. Drogi objęte wnioskiem to drogi lokalne i dojazdowe stanowiące uzupełnienie sieci dróg, które służą miejscowym potrzebom i społeczności lokalnej.

Całkowita wartość zadania: 4 463 981,44 zł

Dofinansowano z Programu Inwestycji Strategicznych

Remonty infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice

Remonty dróg i placów (w tym zatoczek autobusowych) na terenie Gminy Brąszewice polegać będą m.in. na: częściowym frezowaniu dróg asfaltowych i rozbieraniu nawierzchni oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
Zadanie będzie obejmować drogi gminne i wewnętrzne, w całości przebiegające przez obszar Gminy Brąszewice. Drogi objęte wnioskiem to drogi lokalne i dojazdowe stanowiące dojazd do posesji, instytucji, przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz gospodarstw rolnych.

Całkowita wartość zadania: 4 034 173,73 zł
 

Dofinansowano z Programu Inwestycji Strategicznych

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach

Obecnie Szkoła Podstawowa w Godynicach nie posiada sali gimnastycznej.  Nowo wybudowany obiekt będzie składał się z: sali gimnastycznej, przestrzeni komunikacyjnej z łącznikiem do budynku szkoły, szatni nauczyciela, magazynu sprzętu oraz zespołów szatniowych złożonych z szatni, pomieszczenia z natryskami i WC, a także pomieszczenia kotłowni.

Z nowej sali gimnastycznej będzie również wyjście bezpośrednio na wewnętrzną część działki szkoły na której znajdują się inne urządzenia sportowe. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 4 500 000,00 zł

Dofinansowano z Programu Inwestycji Strategicznych

Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury

W ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury” powstaną nowe pomieszczenia biblioteczne, sala widowiskowo-konferencyjna oraz sale do prowadzenia różnorodnych form zajęć i spotkań mieszańców gminy. Ze względu na umiejscowienie inwestycji przy Gminnym Boisku Sportowym od strony zachodniej powstaną osobne pomieszczenia dla sportowców.  

Całkowita wartość zadania wynosi: 4 949 377,76 zł
 

Dofinansowano z Programu Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa drogi gminnej nr 114140E relacji Trzcinka – Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej 114103E rel. Brąszewice – Kosatka

Zadanie obejmuje wykonanie na drogach gminnych relacji  Trzcinka – Pokrzywniaki oraz Brąszewice – Kosatka nawierzchni asfaltowej,  ze spadkami jedno- lub dwustronnymi, obustronnymi poboczami oraz z odwodnieniem. W ramach zadania zostanie postawiona nowa wiata przystankowa i wykonany chodnik o dł. ok. 150 m.  Całkowita długość dróg przeznaczona do rozbudowy i przebudowy w ramach powyższej inwestycji to blisko 3,5 km.

Całkowita wartość zadania wynosi: 3 561 928,41 zł