Deklaracja dostępności | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Gmina Brąszewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.braszewice.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez firmę Vobacom Sp. z o.o..

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Domagała, s.domagala@braszewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 821 17 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Budynku Urzędu Gminy

Budynek Urzędu Gminy w Brąszewicach znajduje się przy ul. Sieradzkiej 98. Dojścia do budynku są utwardzone. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek jest wolny od barier poziomych i pionowych, posiada, przy wejściu głównym windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń, znajduje się przy wejściu głównym w formie wizualnej tablicy informacyjnej. Drzwi do wszystkich pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) mają szerokość min. 90 cm. Przy wszystkich drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z numerem pokoju, nazwiskami osób obsługujących i nazwy stanowisk. Do budynku mogą wchodzić osoby wraz z psem asystującym. W budynku znajduje się oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z oświetleniem awaryjnym.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy nie udostępnia aplikacji mobilnych.