Ochrona Danych Osobowych | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Brąszewice oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Brąszewice reprezentowana przez Wójta Gminy Brąszewice p. Karola Misiaka z siedzibą w Brąszewicach ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, NIP: 8272142184, REGON: 730934418, tel. 43 8211778, gmina@braszewice.pl.
2. W Urzędzie Gminy w Brąszewicach na podstawie art.37 Rozporządzenia  wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy korespondencyjnie: Urząd Gminy w Brąszewicach ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice lub poprzez e-mail: iod@braszewice.pl.
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania Pani / Pana danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Gminą Brąszewice, a kontrahentami oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Pani / Pana dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
6. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
7. Pani / Pana dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie  odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę),
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- ustał cel przetwarzania, ale osoba potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.
11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany; osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.
12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
17. Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Brąszewicach jest Sylwester Krawczyk, e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl, tel. 694699016.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Monitoring części ul. Parkowej i Górnej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brąszewice z siedzibą w Brąszewicach ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, tel.: 43 821 17 78,
e-mail: gmina@braszewice.pl,
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@braszewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na monitorowanym terenie  oraz zabezpieczenia mienia.
4. Monitorowany teren to część ul. Górnej i ul. Parkowej w Brąszewicach.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. e RODO, oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Rzeczywisty czas przechowywania nagrań może być krótszy, w zależności od możliwości technicznych.
8. Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Po zapełnieniu pamięci najstarsze nagrania są automatycznie nadpisywane.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Przebywanie na terenie obszaru monitorowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3.

Do pobrania
rozporzadzenie_parlamentu_europejskiego_i_rady_ue_2016_679_z_dnia_27_kwietnia_2016_1.pdf [PDF | 1.01 MB] Pobierz