Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH z terenu Gminy Brąszewice

 • Miejsce lokalizacji Pasie 4A przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków
 • PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 -15:00
 • PSZOK prowadzony jest przez pracownika Urzędu Gminy w Brąszewicach kontakt telefoniczny 43 821 17 78 lub  517 580 700.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Brąszewice i wytworzone na tych nieruchomościach od właścicieli nieruchomości, którzy objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych i wnoszą z tego tytułu opłatę na rzecz gminy.
Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 • opakowania z papieru;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne oraz szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone i ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych (w ilości 2m3  w ciągu roku od nieruchomości zamieszkałej);
 • zużyte opony (do rozmiaru 1250x400).