Opieka zdrowotna | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Opieka zdrowotna


LEKARZ RODZINNY – Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

W Brąszewicach funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. Beata Majdańska – Siwecka  Mirosław Siwecki.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.
Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

badania i porady lekarskie
bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.
obowiązkowe szczepienia ochronne
transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ
zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
skierowania do opieki długoterminowej
zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ)
recepty na leki
orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego
Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.


OPIEKA NOCNA, W DNI WOLNE I ŚWIĘTECZNE

Od 1 lipca 2013 r. opiekę nocną (od godziny 18:00 do 8:00, w dni wolne i w święta dla mieszkańców z terenu Gminy Brąszewice świadczy Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Kard. St. Wyszyńskiego, Sieradz ul. Armii Krajowej 7. Telefon: (43) 827 82 51.

Z opieki tej można skorzystać w razie:

zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, 
bólów brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
bólów głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp,
zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

 

SYTUACJE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA


W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Z terenu Gminy Brąszewice najbliższy SOR mieści się w Szpitalu SPZOZ im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu – ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz (wjazd od strony ulicy 3 Maja).

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

z telefonu stacjonarnego na numer 999;
z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.
Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne),
powód wezwania,
kto potrzebuje pomocy,
kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.
Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • dokonana próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.


W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.