Droga Brąszewice-Sokolenie - II etap | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Droga Brąszewice-Sokolenie - II etap

Flaga RP

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice – Sokolenie – Etap II.

Etap II zadania jest kontynuacją etapu I zakończonego w roku 2015, który obejmował odcinek relacji Brąszewice – Oczyszczalnia Ścieków.

Zakres prac prowadzonych podczas realizacji zadania dotyczył: robót pomiarowych, wycinki drzew, rozbiórki istniejącej nawierzchni, zdjęcia warstwy humusu, robót ziemnych, doziarniania podłoża, podbudowy, warstwy wiążącej, nawierzchni – warstwy ścieralnej, wjazdów na działki, poboczy, rowów, umocnień, regulacji studzienek i oznakowania.

W wyniku prowadzonych robót droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,0 m oraz obustronne pobocza.

Całkowita wartość zadania to kwota 574 447,60 zł, z czego dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi otrzymane przez Gminę Brąszewice w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 – 2028” wynosi 373 390,00 zł, co stanowi 65% kosztów zadania.

Droga relacji Brąszewice - Sokolenie