Klauzula RODO | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Urząd Gminy w Brąszewicach, reprezentowany przez Wójta, ul. Sieradzka 98, 98 – 277 Brąszewice, adres e-mail: gmina@braszewice.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Brąszewicach, tj. Panem Sylwestrem Krawczykiem, możliwy jest pod adresem e-mail: sylwester.krawczyk@skadmin.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub do momentu cofnięcia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością prowadzenia korespondencji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Monitoring części ul. Parkowej i Górnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Brąszewice z siedzibą w Brąszewicach ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, tel.: 43 821 17 78, e-mail: gmina@braszewice.pl,
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: sylwester.krawczyk@skadmin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na monitorowanym terenie  oraz zabezpieczenia mienia.
4. Monitorowany teren to część ul. Górnej i ul. Parkowej w Brąszewicach. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. e RODO, oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni. Rzeczywisty czas przechowywania nagrań może być krótszy, w zależności od możliwości technicznych.
8. Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Po zapełnieniu pamięci najstarsze nagrania są automatycznie nadpisywane.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Przebywanie na terenie obszaru monitorowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. 
 

Do pobrania
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [PDF | 1.01 MB] Pobierz