Dodatek osłonowy 2024 | Strona Internetowa Gminy Brąszewice

Dodatek osłonowy 2024

logo gminy
26.01.2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe :

• 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
• 2 100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego :

• 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

• 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możliwość ubiegania się o podwyższone dofinansowanie, ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Skład gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe ), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwa domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brąszewicach informuje, że można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.
Wnioski o dodatek osłonowy można również złożyć drogą elektroniczną – ePUAP, profil zaufany (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku. 
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego

Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.
Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu :

• Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku),
• Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały),
• Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie stanowi integralną część wniosku).

 

Do pobrania
Wzór wniosku - dodatek osłonowy 2024 [DOCX | 56.58 KB] Pobierz